Γενικός Στόχος

“Να προωθήσει και να διευκολύνει την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από γυναίκες επιχειρηματίες (νυν και μέλλουσες) που ενδιαφέρονται για τους κοινωνικούς τομείς μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσω της κατάρτισης των επαγγελματιών που τους υποστηρίζουν (εκπαιδευτές ΕΕΚ και προπονητές επιχειρήσεων).”

Ειδικός στόχος 1

“Υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση για τη στήριξη της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. κοινωνικών επιχειρήσεων στις αγορές εργασίας.”

Ειδικός στόχος 2

“Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στη λειτουργία/έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης και τη βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα.”

Αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα του έργου

  • 1. Αύξηση των γνώσεων των παρόχων ΕΕΚ και των προπονητών επιχειρήσεων σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες καλές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αυξάνοντας επίσης την ευαισθητοποίησή τους όσο αφορά στις δυνατότητες που προσφέρει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία γυναικών και σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία γυναικών.

  • 2. Αύξηση των γνώσεων των σημερινών γυναικών επιχειρηματιών και επενδυτών σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα, ώστε να επιτευχθεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματικούς τομείς στο σύνολό τους.

  • 3. Υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό.